1. Toelichting op het privacyreglement

MGL Finance mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft MGL Finance de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door MGL Finance worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

MGL Finance vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft MGL Finance in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens MGL Finance expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die MGL Finance gebruikt en het doel van het gebruik

MGL Finance verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van MGL Finance, de website bezoekt of via het contactformulier contact met ons opneemt. MGL Finance verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Verzorgt MGL Finance de administratie voor u dan verzamelt MGL Finance ook uw BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met MGL Finance sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Cookies
MGL Finance gebruikt cookies op onze website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de
hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich
interesseert. Deze informatie wordt niet gebruikt voor gerichte marketing of andere doeleinden dan hierboven genoemd.

 1. Rechtmatige grondslag

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking;
 • Noodzakelijk is om een verplichting na te komen die in de wet staat;
 • Noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van is;
 • Noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene te beschermen of voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • Noodzakelijk is voor de behartiging ven de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

MGL Finance verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de MGL Finance organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die MGL Finance met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • MGL Finance verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van MGL Finance worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door MGL Finance beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van MGL Finance hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan MGL Finance verstrekte persoonsgegevens;
 • MGL Finance heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte
  systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. MGL Finance hanteert een termijn van zeven jaar waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal MGL Finance zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van MGL Finance.